Paní Marcela

příprava na vyjednávání

Autor: Dana Vrabcová

Stručný popis situace:
Paní Marcela, 50 letá zdravotní sestra, byla od roku 2003 s malými přestávkami nezaměstnaná. Před půl rokem nastoupila do zaměstnání a obávala se, že přijde o práci zdravotní sestry právě díky neutěšené rodinné situaci. Manžel Pavel byl také dlouhou dobu bez zaměstnání. Veškeré výdaje domácnosti – nájem, nákup potravin, ošacení a další - hradila paní Marcela. O domácnost se starala sama, manžel ani 17 letý syn Jan, jí nepomáhali. Manžel se diskuzi o řešení situace vyhýbal a jejich dohadování končívalo hádkou.

Přípravná fáze:
Paní Marcela viděla v mediaci s manželem řešení. Dva dny před mediací nám sdělila, že manžel odmítá přijít, i když původně souhlasil. Nabídli jsme paní Marcele konzultace, kdy by se připravila na vyjednávání s manželem, synem a v zaměstnání.

Příprava na vyjednávání:
Proběhla čtyři dvouhodinová setkání v rozmezí dvou měsíců.

První konzultace:
Paní Marcela nejdříve popsala svoji situaci. Kromě zaměstnání jezdila každý den na brigádu – uklízet, domů přicházela po sedmé hodině a cítila se velmi vyčerpaná. S manželem spolu nekomunikovali. V práci byla spokojená, ale bála se, že takové nasazení dlouho nevydrží. Svoji práci zvládala v kratším čase, ale obávala se požádat svoji nadřízenou o úpravu pracovní doby, aby o práci nepřišla.
Nejdříve jsme se věnovaly situaci v zaměstnání – probraly jsme jak vypadá její pracovní den, jak komunikuje se svojí nadřízenou a kolegyněmi. Ukázalo se, že paní Marcela v jedné z kolegyň našla spřízněnou duši. S nadřízenou vychází dobře, i když ji vnímá jako přísnou a odměřenou. Před ukončením první konzultace jsme se dohodly, že si paní Marcela promluví s kolegyní, s níž si v práci rozumí a zjistí její názor ohledně postavení paní Marcely v kolektivu.

Druhá konzultace:
Druhé setkání jsme věnovaly přípravě na vyjednávání s nadřízenou o změně pracovní doby. Od své kolegyně se paní Marcela dozvěděla, že nadřízená je s její prací spokojená a také ostatní v kolektivu paní Marcelu vnímají dobře. Potom paní Marcela pojmenovala změny, které by měly nastat, aby se cítila v zaměstnání lépe. Zabývaly jsme se tím, co se stane, když paní Marcele nadřízená nevyhoví a jaké další alternativy by byly pro paní Marcelu přijatelné. Chtěli jsme, aby na všechny alternativy byla připravená a aby věděla, co pro ni tyto možnosti mohou znamenat. Vypracovaly jsme strategii, jak a kdy nadřízenou osloví. Společně jsme rozhovor rozebraly a krok za krokem připravily, jakými možnými způsoby by mohla paní Marcela se svou vedoucí jednat.

Klíčové momenty:

  • vyjmenování jednotlivých řešení a pochopení jejich důsledků
  • rozkrytí toho, jak by mohla reagovat nadřízená a proč

Třetí konzultace:
V přípravě na jednání s manželem paní Marcela nejdříve pojmenovala a zformulovala všechno, co považovala za důležité panu Pavlovi sdělit. Zamyslela se nad možnostmi, jak jejich situaci řešit a jaké důsledky by jednotlivá řešení pro celou rodinu měla. Zvažovala, jak by se na situaci mohl dívat pan Pavel. Byly probrány strategie, jak a kdy s panem Pavlem jednat.

Klíčové momenty:

  • zformulování toho, co nebyla paní Marcela schopna léta panu Pavlovi sdělit
  • pojmenování konkrétních důsledků možných řešení

Čtvrtá konzultace:
Setkání jsme věnovaly přípravě na rozhovor se synem. Paní Marcela nejdříve zformulovala, co chce synovi sdělit. Zamyslela se nad možnými reakcemi, které by mohla svými návrhy vyvolat. Podrobně jsme rozebraly postup v rozhovoru se synem.

Klíčový moment:

  • uvědomění si toho, jak Jan vnímá situaci doma

Závěrečné shrnutí:
Paní Marcela vysvětlila nadřízené svoji rodinnou situaci a dohodla se s ní na změně pracovní doby podle svého návrhu. Cítila se v zaměstnání klidnější a zbavila se stresu.
S manželem se dohodla na rozvodu.
Paní Marcela viděla zlepšení a uvolnění ve vtahu k synovi. Jan začal matce doma pomáhat a přispívá z brigád na nájem a jídlo.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky