Chci řešit svoji situaci mediací

Potřebuji mediaci, na koho se mám obrátit?

Zavolejte do naší kanceláře: +420 251 553 461 nebo na mobil : +420 603 508 959 a tam vám mediátoři vysvětlí co je mediace a odpoví na vaše případné další dotazy. Můžete také napsat na emailovou adresu amcr@amcr.cz a očekávat písemnou či telefonickou odpověď, pokud uvedete také svůj telefon.

Mediace je založena na faktu, že lidé do ní vstupují dobrovolně. Proto je ideální, když si oba účastníci mediace (vy a druhá strana vaší složité situace) vyjednají s mediátorem datum jejich budoucí mediace společně. Mediace je obvykle 3 hodinová, protože zkušenosti ukazují, že je to potřebná doba na to, aby oba účastníci mediace mohli v klidu popsat, co je přivádí a měli možnost hledat nová společně přijatelná řešení jejich situace. U nás v asociaci realizují mediace obvykle dva mediátoři/mediátorky. Mediace ve dvojici umožňuje rychlejší spád a větší neutralitu. Přednost dáváme samostatnému vyjednání podmínek mezi zájemci o mediaci navzájem.

Co je to mediace?

Je řešení složité situace s pomocí prostředníka, mediátora. Protože je to mimosoudní oblast, nemusí lidé při mediaci - pokud to nevyžaduje zákon jako u rozvodu - vůbec přijít před soud. Je to neformální proces a každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran. Mediátor je školený profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu, za efektivní komunikaci a na rozdíl od jiných prostředníků neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Je připraven naslouchat oběma účastníkům, pracovat s jejich emocemi, jejich složitou situaci dobře sleduje a nastalé problémy pojmenovává a předkládá je jako témata ke společnému projednání a pak řešení.

Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci; je to proces, který se soustředí na budoucnost. Mediátor podporuje strany tak, aby jimi odsouhlasená řešení byla reálná, měřitelná a uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby všech zúčastněných. Finální dohoda stran může být písemná, pokud si to oba přejí.

Jak mediace probíhá?

Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 3 hodin, proto je nutné vyhradit si požadovaný čas. Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí a také rozhodnout zda chtějí pokračovat i v dalších mediačních jednáních. Často se totiž stává, že počet témat k prodiskutování a proces vybrání efektivního řešení vyžadují více mediačních jednání.

Mediace má daný postup: všichni sedí u kulatého stolu, nejdříve mluví lidé k mediátorovi (střídavě a postupně) a mediátor sleduje, s čím přicházejí, co potřebují a na čem jim záleží. Pokouší se nalézt témata k řešení, která zapisuje na papír, který všichni vidí. Teprve poté může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem, kdy zdůrazňují, co se dozvěděly nového. V momentě, kdy se mediátor ujistí, že obě strany plně chápou nejen svou situaci ale i situaci toho druhého, je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům. Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody. Dohoda pak může být podkladem pro soud a jeho rozhodnutí, je-li to potřebné.

Kolik stojí mediace?

Z pohledu mediátora je ideální, když se oba účastníci podílejí na platbě společně. Cena se vždy s mediátorem vyjednává. V asociaci platí zásada, že za hodinu mediace v soukromých sporech se platí nejméně 1000 korun - každá strana tedy 500.-Kč pokud je mediace v češtině., 750.-Kč za hodinu je cena mediace v cizím jazyce. Garantem první platby je ten, kdo se na mediátora obrátil jako první...

Celková cena za 3 hodinovou mediaci je 3000.-Kč, pokud je realizována v češtině a 4500.-Kč, pokud probíhá v cizím jazyce. V komerční a firemní oblasti je minimální cena za jednu mediační hodinu 2 500 Kč.

Pokud je mediace nabízená v rámci dotace či grantu, donátor nadefinuje podmínky pro poskytování mediace, tedy i cenu. Klient pak může mediaci využít za velice nízké ceny, resp. i bezplatně.

Co vše může mediace řešit?

Rodinné kauzy

 • v průběhu manželství – nastavení pravidel
 • při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi , péče o děti, potřeby dětí
 • po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, finanční otázky
 • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory
 • dědictví

Pracovní a obchodní kauzy

 • konflikt mezi kolegy či odděleními
 • mezi pracovníkem/cí a nadřízeným/nou
 • jakákoliv nedorozumění, která komplikují atmosféru na pracovišti a plnění úkolů
 • složité situace mezi firmami, institucemi o jakémkoliv tématu

Sousedské spory

 • konflikt mezi sousedy, kamarády, známými
 • konflikt mezi občanem a institucí (odborem obecního úřadu, členem komise a pod)

Kdy má mediace šanci na úspěch?

 • Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.
 • Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým.
 • Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu (rodiny, sousedé, kolegové práci, majitelé firem a pod).
 • Obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi.
 • Spor a jeho možné řešení dává prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám. To znamená, že existuje více než jedno či dvě možnosti řešení.
 • Strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací.

Počet mediačních jednání

Jedno mediační sezení obvykle pomůže přinést na světlo nové informace a dochází k porozumění stran , podaří se pojmenovat předměty jednání a podle složitosti –jednoduchosti případu dojdou účastníci k dohodě.

Ve sporech, kde je i více účastníků nebo se v rodinných záležitostech diskutuje i budoucnost dětí, je zpravidla nutné více sezení.

Vždy jsou to však klienti, kteří určuií počet jednání, protože pokračování v mediaci či její ukončení může navrhnout kterákoliv strana . Zásada je, že pokud mediace přináší stranám užitek, využívají jí i vícekrát.

Zkušenosti ukazují, že dohoda platí do doby, kdy se nemění podmínky a možnosti účastníků mediace. Při každé změně podmínek je vhodné požádat o novou mediaci, která zohlední novou situaci.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky