Vzdělávání

Výcviky a akreditace

Komu jsou naše výcviky určeny?

Všem zájemcům o vzdělávání v oblasti mediace z řad veřejnosti, dále především sociálním pracovníkům, právníkům, personalistům, psychologům, pedagogům, řídícím pracovníkům, politikům, peer pracovníkům, smírčím radám, přestupkovým komisím aj. Všem, kteří si chtějí rozšířit a zefektivnit svoje dovednosti pro práci s lidmi a při řešení konfliktů, případně pracovat v budoucnu jako mediátor.

Asociace mediátorů ČR je držitelem Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro vzdělávací programy v oblasti: mediace, prevence a řešení konfliktů, včetně interetnického, vyjednávání a facilitace.

Informace o výcviku mediace:

V současnosti zájemcům nabízíme 12 denní výcvik mediace v celkovém rozsahu 100 vyučovacích hodin.

Jak probíhá výcvik?

 • Interaktivní formou, to znamená prostřednictvím zážitkového učení v neohrožujícím prostředí. Trénink simulovaných situací vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků.
 • Po krátkém teoretickém úvodu každého tématu následuje praktický nácvik. Účastníci pracují většinou v menších skupinkách, a poté reprezentují svoji práci. Tím obohacují celou skupinu o nové poznatky, nápady, zkušenosti a doporučení.
 • Lektoři poskytují účastníkům během tréninku pozitivní zpětnou vazbu, to znamená, že vyzdvihnou to, co se podařilo a zároveň upozorní na to, co lze do budoucna dělat lépe a efektivněji.
 • Všichni účastníci programu obdrží výukové materiály, pracovní listy k cvičením a doporučenou literaturu týkající se tématu.
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování výcviku.
 • V počtu nad 10 účastníků výcvik vedou vždy dva lektoři.
 • Po absolvování výcviku je možné žádat o akreditaci Asociace mediátorů

Jaké jsou cíle výcviku?

Cílem výcviku je umožnit účastníkům výcviku rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál klíčových zdrojů, tj. vlastností, motivů, názorů, znalostí a dovedností, a naučit je využívat tyto zdroje k dosahování efektivního výkonu v roli mediátora s důrazem na rozvoj měkkých schopností a kompetencí; seznámit je s tím, co je to mediace, o jaký proces se jedná a čím je charakterizován; zážitkovou formou je nechat vyzkoušet si v modelových situacích roli mediátora a zažít proces, při kterém se účastník mediace stane tvořitelem dohody.

Jaký je časový harmonogram výcviku?

Jedná se celkově o sérii čtyř 3denních setkání, tj. 1. až 4. díl. Výuka probíhá vždy v době od 9:00 do 16:45. Termíny aktuálně pořádaných výcviků jsou uvedeny v sekci Aktuální nabídka seminářů, školení a odborných výcviků.

Jaká je obsahová náplň výcviku?

Výcvik se zabývá těmito tématy:

 • Úvod do mediace
 • Role mediátora
 • Mediace jako ucelený proces se všemi typickými fázemi, její definice a cíle
 • Bariéry v komunikaci, nástroje k jejich snižování
 • Úvod do teorie konfliktu – druhy, typy, styly a modely řešení konfliktu
 • Principy a nástroje participativního řešení konfliktu a vyjednávání
 • Specifické dovednosti, nástroje a strategie mediátora
 • Tvorba, forma a parametry mediačních dohod
 • Těžkosti v jednotlivých fázích mediace a jejich zvládání
 • Zásady práce ve dvojici mediátorů
 • Vedení odděleného jednání
 • Specifika rodinné mediace
 • Právní rámec mediačních dohod
 • Situace vhodné a nevhodné pro mediaci
 • Principy a zásady mediace
 • Praktická cvičení, modelové situace, sebepoznání

Dokumenty vydávané účastníkům výcviku

Účastník na závěr obdrží „Osvědčení o absolvování výcviku mediace“ s uvedeným počtem absolvovaných školících hodin ve vztahu k celkové časové dotaci kurzu.

Termíny výcviků

Plánované termíny výcviků mediace a přihlášku najdete v sekci Aktuální nabídka seminářů, školení a odborných výcviků.

Akreditace:

Zájemce o získání certifikátu AKREDITOVANÝ MEDIÁTOR AMČR prokáže svoje dovednosti před Akreditační komisí.

 • Podmínky udělení akreditačního osvědčení Mediátora AMČR - stáhnout
 • Přihláška k Akreditačnímu řízení na mediátora AMČR - stáhnout

Těm, kteří absolvovali mediační výcvik u jiné instituce než v AMČR, mohou být po schválení AKREDITAČNÍ KOMISE uznány předchozí absolvované výcvikové dny jako součást požadavků k získání příslušného vzdělávacího stupně AMČR.

Dále nabízíme:

V případě Vašeho zájmu jsme schopni vytvořit vzdělávací program dle vašich požadavků zaměřený na tyto oblasti:

 • Efektivní komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Řešení interetnických konfliktů a zvládání odlišností
 • Vyjednávání
 • Facilitační dovednosti
 • Prezentace
 • Týmová spolupráce, aj.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky