Literatura z dílny mediátorů Asociace mediátorů ČR,z.s.


Češi se učí řešit spory dohodou, Právní rádce 06-09 2019

Povědomí o mediaci v Česku roste. Pomáhají tomu soudně nařizovaná první setkání s mediátorem i kurzy a školení pro soudce.

Celý text ke stažení (.pdf 1,5 MB)


Rozhovor VVV: Michaela Radoušová

Český rozhlas Brno, Vesele i Vážně o Víkendu - host: Michaela Radoušová, advokátka a mediátorka, 9. 2. 2019

pokračovat na stránku


Rodinná mediace - namísto soudu dohoda u kulatého stolu

Dana Vrabcová na serveru www.sancedetem.cz, 26. 1. 2019

Spory při rozvodu manželství, hádky o péči o děti nebo jiné vyhrocené vztahy různých členů rodiny. To vše jsou situace, kdy se dříve blízcí lidé nedokáží dohodnout a jejich rozepře nakonec končí mnohdy zbytečně u soudu. Tomu může účinně zabránit rodinná mediace - při které obě strany hledají dohodu na neutrální půdě.

pokračovat na článek


Rodinná mediace: cesta k řešení sporů mezi rozvádějícími se rodiči

Dana Vrabcová na serveru www.sancedetem.cz, 17. 3. 2017

Rodinná mediace je setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou. V současnosti je u nás mediace využívána především k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm.

Rodinné mediátory vyhledávají lidé s obtížemi a starostmi různého charakteru: když mají komunikační těžkosti, rozpory v názorech, v tom, jak hospodařit, jak zacházet s majetkem, jak má vypadat péče o domácnost, rozcházejí se v představách, jakým způsobem má rodina fungovat, řeší spory s prarodiči či výchovné problémy svých dětí. Mediace v takových případech funguje, jako prevence narušení vztahů v rodině je velice efektivní a účinná. Ovšem takových případů je zatím velmi málo.

pokračovat na článek


Zástupce účastníka při mediaci - úskalí platné právní úpravy z pohledu mediátorů a návrh de lege ferenda

E. Mešková, T. Šišková, F. Valeš na epravo.cz, 11.2015

Cílem tohoto článku je představení úvah nad rolí zástupce účastníka soudního řízení v mediačním procesu z pohledu mediátorů.

pokračovat na článek


Lidé neumějí pochválit

Tatjana Šišková: Lidé neumějí pochválit, rozhovor s redaktorkou D.Sedlickou o mediaci na serveru www.literarky.cz, 10.11.2015

Lidé obvykle nechtějí žít v konfliktu, jen mnohdy nevědí, jak jej vyřešit. Mediace je speciálním druhem „poradenství“, při kterém se řeší složitá situace nejméně dvou lidí, kteří nevědí, jak dál či požadují zcela odlišná řešení. Mediátor tu působí v roli prostředníka. Prostředníků ovšem může být víc - sociální pracovník, poradce, psycholog, arbitr, soudce, advokát. S otázkou: Čím se mediátor liší od jmenovaných profesí? jsem přišla za PhDr. Tatjanou ŠIŠKOVOU, zkušenou mediátorkou a facilitátorkou.

pokračovat na článek


Rodinná mediace jako pomoc při rozvodu - Šance dětem

Rozhovor o možnostech rodinné mediace s Danou Vrabcovou, 1. 11. 2013


Mediace je dnes popelkou,ale její možnosti se začínají rozšiřovat

Tatjana Šišková na dfkgroup.cz, 10. 2013

pokračovat na článek


Mediátor. Není to levné, ale s rozhádanými dokáže divy

Elena Mešková: rozhovor na serveru www.tyden.cz, 6.10.2013

Manželé při rozvodu, šéf ztrácející autoritu svého týmu, sousedé, kteří se léta hádají o pozemek, nebo zákazník, který nepochodil s reklamací zboží. V takových kauzách, kdy jsou vztahy a komunikace mezi znesvářenými stranami na bodě mrazu, může pomoci profesionální prostředník. Mediátor.

pokračovat na článek


Srovnání činnosti advokáta a mediátora v praxi

Záměrem tohoto textu je představit konkrétní rozdíly v práci mediátora a advokáta na příběhu jedné konkrétní modelové rodiny, která prochází rozvodem a řeší budoucí uspořádání péče o děti. Jde o zpracování situace modelové rodiny, kdy je možné porovnat průběh činností, které vykonává mediátor a advokát. Na takto podrobně popsané kauze, lze sledovat jednotlivé praktické úkony, včetně přímé řeči mediátora či advokáta, pozorovat postupy práce advokáta a mediátora. Model ukazuje, že mediace je zcela odlišná profese, vyžadující zcela jiné nároky, schopnosti a dovednosti na mediátora, než potřebuje ke své praxi advokát.

Srovnání ukazuje časovou dotaci jednotlivých činností, finanční náklady na službu a celkovou dobu trvání služby i celého procesu rozvodu. Podkladem modelu jsou reálné kauzy čerpající z praxe mediátorů Asociace mediátorů ČR a advokátů spolupracujících s AMČR. Záměrně je zvolen model, kde se rodiče nemohou dohodnout na tom, jak by měly být uspořádány jejich poměry k dětem. Jde o nejtypičtější případy, kdy rodiče hledají pomoc advokáta, vyhledají mediaci nebo je jim pracovníky sociálně právní ochrany dětí mediace doporučena.

Celý text ke stažení (.pdf 1,9 MB)


Jaký je rozdíl mezi párovou psychoterapií a mediací?

Vzhledem k tomu, že pojem psychoterapie (a rodinná terapie) je široký, v případě porovnávání s mediací zvolíme psychoterapii párovou, a z ní jen takovou, kdy klienti vyhledají pomoc odborníka v případě nějakého společného konfliktu, problému, sporu nebo těžké situace, ve které se ocitají buďto dlouhodobě nebo potřebují jen jednorázovou intervenci. Páry v konfliktu při ní využívají odbornou psychologickou pomoc a její návrhy v případě akutní krize, ve které se ocitly: po jejím vyřešení pokračují v dosavadním životě dál jako dříve.

Celý text ke stažení (.pdf 475 kB)


Facilitativní mediace

Facilitativní mediaceŘešení konfliktu prostřednictvím mediátora

V knize jsou nejdříve uvedeny stručné informace z historie mediace ve světě a v ČR z pohledu školitele a realizátora rodinné, komunitní a pracovní mediace. Další text se zabývá definicí mediace, jejími specifiky, informacemi o rozdílech mezi trendy mediace ve světě, tj. mezi mediací facilitativní, evaluativní a transformativní, a poukazuje na základní rámce, které je vymezuji – komunikace a konflikt. Samostatné kapitoly se věnují definování role mediátora i jeho základním dovednostem a podrobně procesu facilitativní mediace. Cvičení, příklady a ukázky z praxe prokládají text. Součástí textu je slovníček, vzory dohod, přehled použité a doporučené literatury.

PhDr. Tatjana Šišková působí jako předsedkyně Asociace mediátorů ČR, vysokoškolská učitelka a lektorka kurzů na MŠMT, MPSV, MV. Pracuje v legislativní komisi ministerstva spravedlnosti na profesních, vzdělávacích a akreditačních standardech. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti. V Portálu vyšly její knihy Výchova k toleranci a proti rasismu a Menšiny a migranti v ČR.

http://obchod.portal.cz/facilitativni-mediace/


Průvodce rodinnou mediací

Průvodce rodinnou mediacíKniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů.

V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory. Téma je ukázáno na velké řadě kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na potřebu nebo hledání způsobu, jak definovat předmět jednání a zajistit vzájemné porozumění.

Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci pokládá za alternativu rodinných soudních sporů. Popsána je také efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. V knize je věnována pozornost i etice v mediaci, jež nebyla v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech či dilematech, které může mediátor prožívat.

Editorka PhDr. Tatjana Šišková pracuje jako mediátorka, lektorka a zkušební komisařka při Ministerstvu spravedlnosti ČR, je čestnou předsedkyní Asociace mediátorů České republiky (AMČR) a autorkou knihy Facilitativní mediace. Kromě PhDr. Jany Pružinské, PhD., která je mediátorkou a vysokoškolskou učitelkou na Slovensku, a Mgr. Evy Zakouřilové, jež pracuje jako sociální pracovnice, o mediaci přednáší a prakticky ji realizuje v Olomouci, další autorky Mgr. Elena Mešková, Bc. Jitka Řezaninová, Helena Stöhrová a Mgr. Dana Vrabcová působí v AMČR jako lektorky a mediátorky a také jako zkušební komisařky. Mgr. František Valeš s AMČR spolupracuje jako právník.

http://obchod.portal.cz/pruvodce-rodinnou-mediaci/

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky