Letitý spor sousedů - Případ zdravotně postiženého člověka a jeho dobrého konce

mediace

Autor: Mgr.Martina Krajíčková

1. Popis případu:
Kauza spočívala ve vytvoření podmínek pro dialog mezi iniciátorem - panem A. P. (říkejme mu pan Antonín), který je zdravotně postižený a jeho sousedem K. M. (pan M.), majitelem sousedních pozemků, který dle prvotního kontaktu a zjištění trvale znemožnil přístup do domu panu Antonínovi, přičemž tento je vážně zdravotně postižený, je na vozíčku a jeho pohyb je takto silně omezen. Pan Antonín sám vyhledal prostřednictvím sociální sítě v regionu pracovníka Smírčí rady města Vsetína, oslovil jej nejprve telefonicky, sjednal si jeho osobní návštěvu v místě bydliště z výše uvedených důvodů.

2. Proces jednání, mediace:
Prvotní kontakt tedy proběhl v místě bydliště iniciátora - pana Antonína, kterého věc velmi trápila a omezovala. Bylo sjednáno oslovení pana M. - druhé strany a možné setkání obou stran za účelem případné dohody o užívání pozemku - přístupu k domu panu Antonína přes pozemek pana M.
Pan M. nebyl ochoten k setkání ihned, odmítal otevírat starý a letitý spor mezi oběmi stranami, poukázal na neochotu k řešení, aroganci a nevraživost vůči lidem a k němu samotnému právě u pana Antonína - jeho souseda. Viděl věc zpočátku jako neřešitelnou.

Po patřičném a citlivém prvním individuálním přístupu mediátorů (jednotlivé oddělené jednání se stranami), kteří pracovali v tomto případě v tandemu*, bylo dosaženo souhlasu s osobním jednáním. Mediátoři při následném setkání měli možnost sledovat počáteční nedůvěru, neochotu hovořit přímo k přítomné osobě, obě strany využívaly plně práce mediátorů a osobním postojem, oslovováním a poznámkami adresovanými na úkor druhé strany potvrzovali hlubší a trvalejší konflikt v osobní rovině, což věc na první pohled mohlo značně komplikovat.

Postupem času a v předem stanovených časových intervalech se počaly věci vyvíjet k možné dohodě. Na druhém setkání se obě strany již chovaly vstřícněji, byl patrný i zájem o urovnání, začaly padat i návrhy možného řešení. Tento mírný časový odstup mezi první a druhou vzájemnou konzultací - setkáním byl mediátory později oceněn.

V závěru jednání - mediace - byli pan Antonín i pan M. schopni mluvit k sobě přímo, po letech si začali spíše nevědomě opět tykat, což ještě usnadnilo zmírnění konfliktu mezi nimi. Po ukončení oficiální části mediace, která proběhla ve vypůjčené místnosti, došlo k osobnímu i fyzickému kontaktu mezi stranami, kdy si oba účastníci - iniciátor i respondent (druhá strana, pan M.) podali vzájemně ruku a projevili spokojenost a úlevu nad dosaženým jednáním.
Proběhla tedy celkem čtyři setkání, první dvě vždy s jednotlivými stranami, v další části dvě přímá setkání, tedy tváří v tvář, za účasti obou stran. Mezi prvním a posledním setkáním uplynul jeden měsíc.

3. Dohoda:
Dohoda se po zvládnutí osobní roviny (počáteční neochota v důsledku dlouhotrvajícího neřešeného personálního konfliktu) týkala jednoznačné již pouze výměny pozemků mezi oběma stranami tak, aby "vozíčkář" pan Antonín mohl využívat obou přístupu do svého domu a pan M. získal nové adekvátní pozemky na nepříliš vzdáleném místě. Na případu bylo nejvíce patrné možné posunutí do pozitivní zÓny mezi účastníky, vzájemné získávání opětovné důvěry,tolerance, zjevné urovnání napětí mezi nimi jako sousedy, známými z mládí.

4. Shrnutí:
Pokud bych se měla vyjádřit a porovnat uvedenou kauzu s ostatními případy praxe, jednalo se o mimořádně úspěšný a jeden z "nejčistších" tzv. lidských příběhů a to právě pro počáteční neochotu a nevraživost obou stran, která byla "pěstována" léty plných naschválů a pomluv s důsledkem vlastní jakéhosi pocitu křivdy a bezmoci.
Konečný smír mezi oběmi účastníky, nalezení řešení, urovnání sporu a potažmo zmírnění napětí i mezi jejich rodinami a okolím byl vlastně odměnou pro všechny zúčastněné.

* Tandem (tedy dvojice mediátorů) umožňuje vyváženost, spolupráci při interakci, reflexi a mnohé další. Práce v tandemu klade na mediátory vysoké nároky.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky