Jak spolupracujeme s organizacemi?

Autor: Naděžda Kouklová

Charakteristika organizace:
Jedná se o státní organizaci, která se zabývá stížnostmi, které vznikají na pracovištích a které přesahují možnosti a kompetence personalistů nebo vedoucích. Tyto případy se dlouho táhnou a výsledek jednání nevyznívá ku prospěchu zaměstnavatele ani zaměstnance a mnohdy hrozí řešení sporu pomocí soudu.

Klíčová osoba instituce:
Velmi důležité bylo nalézt osobu, která je otevřená alternativám a netradičním cestám řešení obtížných situací odehrávajících se právě na trhu práce. Touto osobou byl přímo sám ředitel, který brzy porozuměl ziskům mediace v oblasti řešení obtížných situací a konfliktů na pracovišti. Důležité bylo, že jsme si vyjasnili, jak by se naše vzájemné služby mohly doplňovat. Na jedné straně stojí jejich státní instituce, která řeší konflikty právní cestou nebo kontrolami a na druhé straně mediační služba, která pracuje s konfliktem prostřednictvím neutrální osoby. Jako součást procesu má i dobrou práci s emocemi, efektivně podporuje spolupráci obou stran v konfliktu a napomáhá jim k dohodě, se kterou strany souhlasí, protože ji samy tvoří. Tím, že mediátor klade důraz na potřeby a zájmy obou stran (tudíž nesleduje „práva a povinnosti“) a napomáhá nastavovat pravidla vzájemné spolupráce do budoucna, má možnosti nastavit efektivnější cestu k vyjednávání než jak bylo poskytnuto státní institucí.
Při prezentaci projektu a mediace jsme podrobně informovali zaměstnance organizace o možnostech mediace, jejích výhodách a ziscích.

  • Během diskuze se vyjasnilo, že pokud pracovník instituce usoudí, že je dobré upřednostnit cestu dohody před soudním řízením, stačí pouze předat klientovi informační letáček a kontakt na Amčr.
  • My sami pak dojednáme podmínky, za kterých může být mediace poskytnuta v rámci projektu zdarma. Zaměstnanec instituce neztrácí čas přílišným vysvětlováním a klient se může dobrovolně rozhodnout sám.
  • Účastníci se dohodli, že mediátorka bude přítomna v organizaci během návštěvních dnů, kdy klienti přichází pro odbornou radu. V případě, že klient splňuje kritéria nastavená projektem, může využít zdarma naši službu, a to mediaci, případně být připraven na vyjednávání se stranou, s kterou má těžkosti a která případ s mediátorem nechce řešit.

Konkrétní příklady:
Ve třech případech jsme napomohli dosažení mediační dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Fakt, že do konfliktu vstoupila třetí strana, napomohlo většímu vzájemnému porozumění a strany byly schopny porozumět pohledu druhého nebo se rozejít s respektem. Témata se týkala finančních problémů, ujasnění si vydání základních dokumentů, komunikačních pravidel a kritérií hodnocení.
V deseti případech klienti dali přednost přípravě na složité vyjednávání: stačilo udělat s klientem analýzu situace a kroků, které již učinil, čímž získal realističtější pohled na situaci a ujasnil si postup, který nefungoval a hledal alternativy, které by otevřely nové cesty. Také byly vypracovány konkrétní postupy a strategie, jaké kroky dělat, aby nastala potřebná změna. Díky společnému pohledu na dané téma klient nastartoval reálný pohled na svoji situaci, někdy snížil své požadavky a hledal vstřícnější kroky a tím se stalo, že zaměstnavatel dodatečně finančně ocenil přínos zaměstnance nebo mu dal novou šanci, ochotněji vyslechl stížnost apod.
Zaměstnavatelům občas napomohlo vyčíslení úspor při rychlé dohodě oproti ztrátám, které by nastaly, pokud by strany nechtěly ustoupit ze svých pozic.

Klíčový moment:

  • Zpočátku byli pracovníci státní instituce spíše nedůvěřiví a skeptičtí, protože měli mnohaletou zkušenost s obtížemi mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a s tzv. neřešitelnými kauzami. Pokud si však uvědomili, že by mohli nabídnout alternativní cestu a pochopili v čem je výhoda a zisk mediace, začali sami nalézat kauzy, kde by mediace nebo příprava na vyjednávání mohla být užitečná.

Závěrečné shrnutí:
Poradenské, konzultační či kontrolní instituce nabízejí různé specifické služby, kdy klientům pomohou po právní stránce, nabídnou poradenskou službu, předají informace, doporučí, kam se dále obracet. Málokdy však nabízejí mediaci jako alternativní službu. Skutečnost, že mediátor je nestranný, nerozhoduje a nehodnotí, má specifické dovednosti jak pracovat s konfliktem a je zodpovědný za proces efektivní komunikace, ukazuje se, že cestu si lidé najdou sami a mají-li informace či mohou-li v klidu přemýšlet o možnostech, příčinách a důsledcích svých různých aktivit, uklidní se a pak jednají bez afektu jak s kontrolní institucí tak i se zaměstnavatelem. Podaří-li se zlomit obavu, že mediace nemůže být efektivní, a že není alternativou, pak se objeví více a více zájemců.

Protože projekt je financován z rozpočtu EU, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl. města Prahy, mohou být do ledna 2008 naše služby využívány bezplatně. Nabízíme je nejen klientům znevýhodněným na trhu práce, menším i větším podnikům, mateřským centrům, výzkumným ústavům, ale také státním organizacím, které se zabývají zaměstnaneckou problematikou. Patří mezi ně úřady práce, odbory, inspektoráty, krizová centra a další.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky