Chci se stát mediátorem

Jak se mohu stát mediátorem?

Mediátorem se stanete po absolvování výcviku mediace a v nepřetržitém praktickém procvičování a prohlubování mediačních dovedností, které v rámci výcviku získáte. Mediátor díky dovednostem pomůže lidem překonat těžké situace plné negativních emocí a dovést je k dohodě, která je založena na možnostech a potřebách všech účastníků, případně na nich závislých osob.

Mediátor zajišťuje rovné podmínky pro obě strany v mediaci, je  neutrální, to znamená, že nikoho nehodností, ani neřeší a neradí dle svých představ. Náplň dohody tvoří vždy strany v mediaci.

Nerozhoduje kdo je vinen a kdo má pravdu, to dělá jiný odborník. Podle etického kodexu jak asociace, tak i Evropského kodexu má ke stranám určité povinnosti –zajišťuje mlčenlivost o všem, co probíhalo v mediaci a proto pokládá mediační proces za velmi důvěrný.

Doporučujeme:

 • mít určité zkušenosti s prací s lidmi
 • mít osobnostní nastavení, které vám dovolí být v roli pozorovatele
 • nebát se konfliktů
 • chtít pracovat s lidmi
 • respektovat roli mediátora.

Základní principy role mediátora:

 • neradit stranám (neprosazovat v procesu mediace vlastní hodnoty a řešení)
 • nehodnotit (nerozebírat nevědomé motivy stran a nutit někoho, aby řekl co si nemyslí)
 • nestát vnitřně na straně „oběti“
 • neřešit (neprosazovat v procesu mediace vlastní návrhy na řešení, netlačit na strany)

Mám zájem pracovat jako mediátor, jaké mám možnosti?

Zájemce o práci mediátora by měl absolvovat komplexní mediační výcvik v ČR nebo adekvátní mediační vzdělání jinou institucí, převážně v zahraničí (obvykle tam, kde je mediace využívána veřejností již delší dobu a kde je mediace jako speciální obor vyučována ve formě bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studia).

Do výcviku se může přihlásit každý, kdo by se chtěl mediaci věnovat a má dokončené alespoň středoškolské vzdělání, vítané je vzdělání vysokoškolské, zejména humanitního směru.

Pokud se chcete ucházet o zápis do registru ministerstva spravedlnosti, musíte mít vysokoškolské vzdělání magisterského typu.

Mám zájem o školení v oblasti mediace.

AMČR je jednou z  institucí, které vzdělávají v oblasti mediace: se vzděláváním v mediaci má zkušenosti od roku 2001, nicméně její lektoři byli školeni v mnohaletých výcvicích., a to od počátku 90.let a do r.2015   získali mnoho zkušeností s praktikováním mediačních kauz. V rámci školení si osvojíte řadu dovedností a získáte nové odborné informace a zkušenosti.

AMČR nabízí komplexní výcviky mediace v délce 100 hodin (12 dnů), kde si interaktivně proberete danou látku.Výcvik se týká mediace v civilních věcech, důraz je kladen na facilitativní směr mediace (mediátor nehodnotí návrhy a možná řešení).

AMČR má řadu akreditací, které potvrzují její odbornost: akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra.

Výcvik mediace realizují akreditovaní lektoři AMČR.

AMČR rovněž nabízí 2 či 4 denní denní výcvik, který účastníky uvede do oblasti mimosoudního vyjednávání s mediátorem a seznámí je s procesem mediace.

Veškeré informace o výcvicích, termínech, platbách a kontaktech získáte na webových stránkách AMČR v sekci„Vzdělávání“ a na úvodní stránce pod heslem „Aktuality“.
O výcviky je veliký zájem a přihlášky jsou řazeny dle data příjmu a dle data zaplacení kursovného.

Možnosti výkonu práce mediátora:

Neumím si představit práci mediátora/mediátorky. Co byste mi poradili?

Mediace zatím není službou, jež by Vás samostatně uživila. V praxi to tedy nyní vypadá tak, že mediátor má vlastní praxi nebo zaměstnání, které jej živí a podle možností nabízí také služby mediace. Mediaci obvykle nabízí v poradnách, v rámci své sociální práce nebo v rámci své manažerské role práce s lidmi.

V důsledku nového Zákona o mediaci, který vešel v platnost  r.2012, lze však očekávat větší prezentaci této služby i na úrovni státu a tedy i větší zájem o mediační službu.

Jakou formou se mohu věnovat profesi mediátora/mediátorky?

Mediaci se můžete věnovat buď:

1) na základě živnostenského oprávnění, které vydává živnostenský odbor obecného úřadu

2) nebo můžete poskytovat mediaci podle Zákona o mediaci č. 202/2012 ve Sbírce předpisů ČR, který je účinný od 1. září 2012, jako „zapsaný mediátor“, či „zapsaná mediátorka“ .Pak musíte splnit podmínky stanovené Zákonem a složit zkoušku na ministerstvu spravedlnosti.

Zákon uvádí, že ministerstvo zapíše do seznamu mediátora, který:

 • získal vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získal obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí
 • podal si žádost o složení písemných i ústních zkoušek a složil je úspěšně,
 • předložil k zápisu osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky a zaplatit poplatky.
 • K zápisu do seznamu se zaměřením na rodinnou mediaci musí mediátor předložit ještě navíc osvědčení ze zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky.

Jak seženu mediační kauzy?

AMČR neshání mediace mediátorům obecně, pouze ji nabízí dle zájmu veřejnosti vlastním členům - akreditovaným mediátorům, kteří jsou uvedeni na webu, v sekci Akreditovaní mediátoři.

Některé mediace pak realizujeme v rámci grantu, kde je předem určen tým mediátorů (obvykle autoři projektu).

Mediační kauzy tedy budete muset shánět sám/sama, pravděpodobně po dobře udělané prezentaci v rámci vašeho okolí. Pokud budete  zapsán do registru ministerstva spravedlnosti, budete moci realizovat mediaci v kauzách na doporučení soudu.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky