PhDr. Tatjana Šišková

Epitaf

Po delší nemoci nás dne 9.3.2023 navždy opustila Dr. Tatjana Šišková, ambasadorka mediace, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Asociace mediátorů ČR, dáma viktoriánského typu, jejíž neskonalé zásluhy o mimosoudní řešení konfliktů a interetnický smír v ČR zůstávaly vždy zahaleny rouškou skromnosti, vstřícnosti a bezbřehé otevřenosti srdce i mysli.

Tánička nebo Táňa (protože tak jsme Tatjanu všichni znali) od začátku 90. let minulého století vnášela do československého prostředí ideu „normální je nesoudit se“, která se jí jednou provždy usadila v duši během jejího studijního pobytu v USA. Společně se svojí „družkou ve zbroji“ Helenou Stöhrovou facilitovaly a mediovaly v dobách, kdy i pro ty nejpovolanější z nejpovolanějších v oblasti řešení konfliktů byla facilitace sprostým slovem a mediace jen nějakou zvláštní formou meditace. A Táňa svým nezdolným a smírným úsilím dokázala ukázat a osvětlit i těm největším pochybovačům, že facilitace i mediace vlastně meditací svého typu jsou, protože spory po nich končí úlevou a vzájemným zadostiučiněním, namísto války a nikdy nekončícího sváru.

Tánička ukázala nesmírnou trpělivost a odhodlanost při prosazování mediace jako plnohodnotné alternativy soudního řešení sporů. Po dlouhé roky klepala na dveře odborné veřejnosti a usilovala o uzákonění mediace. I když byla mnohokráte odmítnuta, nikdy se nevzdala a nenechala odradit. Zasadila se o to, aby zákon o mediaci odpovídal základním principům této metody, známým ve Spojených státech stejně jako ve „starých“ státech EU a jinde ve světě. O svých znalostech a zkušenostech publikovala a přednášela, byla v kontaktu s politickými elitami, jimž s trpělivostí a ochotou podstatu mediace přibližovala a vysvětlovala. Zůstávala vždy principiálně věrna etickým pravidlům výkonu mediace, od nichž neustoupila ani o píď a do posledních dnů zůstávala hlasitou kritičkou těch, pro něž je etika v mediaci jakýmsi podružným přívažkem.

Tánička ale nikdy nebyla jen teoretičkou mediace, naopak měla vždy přímý kontakt s praxí. Vyškolila první generaci mediátorů a vzdělávání ve facilitaci a mediaci se intenzivně věnovala po celou dobu demokratické současnosti v naší zemi, během čehož vzdělala stovky až tisíce potenciálních i současných facilitátorů a mediátorů. Vedla mediace mezi stranami, odkázanými na ní soudy a jinými orgány veřejné moci, jakož i obracejícími se na ní z vlastní iniciativy, a to včetně mediací přeshraničních, vedených v angličtině jako jednacím jazyku. Reflexe stran na Táničky práci byly standardně excelentní. Intenzivně se věnovala mj. také interetnické facilitaci na komunální úrovni mezi majoritami a obyvateli z řad příslušníků etnických menšin.

Do svých posledních dnů se Táňa zasazovala o zlepšování zákonné úpravy mediace i jejího uvádění v praxi. Úzce spolupracovala s Ministerstvem spravedlnosti, mj. jako zkušební komisařka budoucích zapsaných mediátorů a vysoce aktivní členka Pracovní skupiny k mediaci. Nadále usilovala o to, aby se etická pravidla mediátora stala přirozenou součástí mediátorské praxe. Pracovala na formulaci obecných standardů vzdělávání k mediaci a na prosazování účinné kontroly každodenní praxe zapsaných mediátorů, a to s cílem zvyšovat kredit mediace v české společnosti, u odborné i široké veřejnosti. Se stejnou houževnatostí se Táňa zabývala spolkovou činností a rozvojem Asociace mediátorů České republiky.  

Táňa nás bohužel opustila uprostřed rozdělané práce. Zanechala nám obrovské dědictví hodnot a myšlenek s nevysloveným přáním, abychom ho nesli a rozvíjeli dál. Tak, jako každé Táni přání i zadání, i tento úkol musíme přijmout a přijímáme s plnou odpovědností, pokorou a oddaností, neboť jen tím prokážeme Táně vděčnost a úctu a neboť právě to by od nás Táňa očekávala.

Zůstalo nám prázdné místo v srdci, které se už nemůže zacelit. Nikdy nezapomeneme.

V myšlenkách jsme s Táničky nejbližšími a s nejhlubším zármutkem jim vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

Tým Asociace mediátorů České republiky 

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky