Sekce AMČR

Sekce rodinné mediace

Rodinná mediace řeší rozvodové a porozvodové situace, péči o děti, majetkové vztahy v rodině, otázky vícegeneračního soužití a majetkové a dědické spory v rámci rodiny. V souvislosti s rozpadem manželství či partnerství pomáhá mediátor rozvádějícím se rodičům uzavřít mediační dohodu, která upravuje způsoby péče o děti, výši alimentů, rozdělení majetku, uspořádání bytové situace a další problematické záležitosti, které s rozpadem manželství či partnerství přicházejí.

Přečtěte si příběhy o rodinné mediaci (soubor .pdf).

Úkolem mediátora je dovést sporné strany ke společné a oboustranně přijatelné dohodě, ve které budou ošetřeny a jasně formulovány budoucí záležitosti. Mediační dohoda tak umožňuje rodičům držet ochranou ruku nad svými dětmi, i když už nejsou manželé, mít vliv na výchovu svých dětí a naplnit tímto způsobem jejich nezadatelnou potřebu a právo být s oběma rodiči i po rozpadu jejich partnerství. Mediací lze řešit všechny spory, které na určitý čas narušily komunikaci a zvýšily v rodině napětí.

Kde rodinná mediace může pomoci:

Před rozvodem, při rozvodu, po rozvodu

 • Podle jakých pravidel budeme vychovávat naše děti a jak se budeme podílet na naplnění jejich potřeb
 • Kdo z nás bude kde bydlet (změna bydliště, zrušení užívacího práva, převody nemovitostí)
 • Rozdělení společného jmění (aktiva a pasiva)

Mezigenerační vztahy

 • Vícegenerační soužití
 • Pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi a rodiči

Majetkové záležitosti

 • Dědictví
 • Restituce
 • Spoluvlastnictví nemovitostí
 • Rodinné firmy
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Správa majetku dítěte
 • Půjčky a závazky v rámci rodiny

Nedorozumění v rodinném soužití

 • Budoucnost našich dětí, co a kde budou studovat
 • Kdo a jak bude pečovat o rodiče a prarodiče
 • Péče o nemocného člena rodiny

Předmanželské smlouvy

 • Kolik budeme mít dětí a kdy, podle jakých pravidel je budeme vychovávat
 • Kde budeme bydlet
 • Pravidla hospodaření
 • Co čí je a bude

zpět na začátek stránky

 

Sekce komunitní a obcansko právní mediace

Komunitní a občansko-právní mediace zabývá se problematikou občanského soužití, sousedskými spory, vztahy mezi občanem a institucemi a občany navzájem. Cílem mediace v této oblasti je nejen spory řešit k oboustranné spokojenosti znesvářených stran, ale i zmírnit napětí v soužití obyvatel v obci. Spory, které se zde řeší, jsou typu: majitel domu či bytu a nájemník a jakékoliv další sousedské spory.

Novou platformu pro zklidňování napětí a řešení sporů v obci tvoří Smírčí rady složené z vyškolených dobrovolných mediátorů, kteří tuto službu poskytují bezplatně. V současné době působí při obecních úřadech na Praze 2, Brně a Vsetíně.

zpět na začátek stránky

 

Sekce mediace v podnicích a institucích

Mediace v podnicích a institucích řeší otázky pracovních vztahů, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jakož i zaměstnanci navzájem.

Častými příklady jsou mediace sporných otázek mezi jednotlivými firmami o nedodržení obchodních smluv, smluv o úrovni poskytovaných služeb (SLA), spory mezi jednotlivými útvary uvnitř firmy, například dodržování vnitřních rozhodnutí a směrnic, nedostatečná komunikace či neshody mezi společníky firem.

zpět na začátek stránky

 

Sekce interetnické mediace

Interetnická mediace - se zabývá spory a nedorozuměními, které vyplývají z nesprávné komunikace a nepřesného pochopení stran pocházejících z různých kultur, menšin či etnik. Každá takováto skupina má své hodnoty, očekávání, vnímání a komunikační styl a z neznalosti a neinformovanosti vznikají bariéry, které vyžadují profesionálního prostředníka.

Mediátor, který je specificky vyškolen a orientuje se v hodnotových vzorcích a komunikačním stylu příslušníků jiných kultur, pomáhá zprostředkovávat komunikaci a je zodpovědný za pochopení a poznání právě existujících rozdílů. Výsledkem je mnohdy i nové navázání vztahu, resp. tolerantního soužití, protože procesem mediace byly odstraněny nedorozumění, mylné interpretace a hodnocení.

zpět na začátek stránky

 

Sekce trestně právní mediace

Mediace trestně-právní - z prostředkovává mimosoudní dohody mezi obviněným (příp. odsouzeným) a poškozeným, nebo více stranami v trestně právním kontextu. Tímto způsobem lze urovnat některé konflikty spojené s trestným činem. Při mediaci není rozhodováno o vině a trestu.

Výsledky mediace mohou napomoci při rozhodování soudců nebo státních zástupců pro možnost tzv. odklonů v trestním řízení (tj. podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání), případně o druhu a výměře trestu nebo jeho alternativě. Činnost u nás zajištuje probační a mediační úředník, který sídlí v každém okrese.

zpět na začátek stránky

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky